Általános szerződési feltételek

A https://www.fenntarthatodivat.hu oldalon található Világháló-portál szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek

1. A webhely üzemeltetője

A https://www.fenntarthatodivat.hu internetcímen elérhető webhelyet

Mengyán Eszter e. v.

Nyilvántartási száma: 51215271
Nyilvántartást vezeti: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Adószám: 68093815-1-42
Székhely: 1078 Budapest, Hernád utca 22. 3. em. 24A
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: MagnetBank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: …
IBAN: …
SWIFT kód: …

2. Kapcsolat

Megrendelők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltatóhoz:

E-mail cím: hello@fenntarthatodivat.hu

Az ilyen úton érkező e-mailekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

3.2. Jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a Világháló-portál szolgáltatásra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő katalógusba történő bekerüléssel, illetve a webhelyen – valamint az ahhoz köthető közösségi média felületeken – történő megjelenéssel kapcsolatos megállapodásokra vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató mint a Világháló-portál szolgáltatás biztosítója, a webhely és a webhelyen működő katalógus üzemeltetője.

4.2.2. a Megrendelő mint a webhely szolgáltatását igénybe vevő, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Megrendelő lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.2.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások lényeges körülményeiről a Megrendelő a megrendelést megelőzően a webhely megjelenési lehetőséget és médiaajánlatot leíró oldalán tájékozódhat.

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.7. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Megrendelő a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.

6. A vételár meghatározása

6.1. A szolgáltatás aktuális árairól a megjelenési lehetőséget és médiaajánlatot leíró oldalán tájékozódhat a Megrendelő.

6.2. A szolgáltatásoknál feltüntetett árak esetén – alanyi mentességre tekintettel – nem lett általános forgalmi adófizetési kötelezettség megjelölve.

6.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

6.4. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár szerepel.

6.5. A szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja.

6.6. Amennyiben hibás ár szerepel a webhelyen, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a szolgáltatás valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

6.7. A Szolgáltató jogosult a megjelenési lehetőséget és médiaajánlatot leíró oldalán rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 15 nappal megelőzően értesíti a szerződéses partnereit.

7. A megrendelés menete

7.1. Megrendelő a webhelyen található katalógusba történő felvétel és megjelenéssel kapcsolatos megrendelését online, írásban tett nyilatkozat (a kapcsolattartási form vagy e-mail segítségével) köteles megtenni az alábbiak szerint.

7.2. A Szolgáltató kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő képviseletére jogosult személy cégszerűen írt alá és amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát;
a Megrendelő kapcsolattartója nevét és elérhetőségét;
a megrendelni kívánt szolgáltatást (a webhelyen található katalógusba történő felvétel és az esetleges további, csomagok szerinti megjelenés módja).

7.3. A Megrendelő a megrendelésben a valóságnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni.

7.4. A Szolgáltató kizárólag a 7.1.1-3. pontoknak megfelelő megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a Megrendelő nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy ha a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződéstől elállni vagy – amennyiben már történt teljesítés – azt azonnali hatállyal felmondani.

7.5. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 2 napon belül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz 48 órán belül, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

7.6. Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor az adott megrendelésre az utolsó visszaigazolás érvényes.

7.7. Amennyiben a Megrendelő változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb – írásban – jeleznie kell a Szolgáltató elérhetőségén keresztül. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

7.8. A megrendelés korrigálása esetén a Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8. A megrendelés teljesítése

8.1. A webhelyen található katalógusban történő megjelenés biztosítása

8.1.1. A Szolgáltató a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül elektronikus úton a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a webhelyen található katalógusban történő megjelenéshez információkat bekérő nyilatkozatot.

8.1.2. A Megrendelő köteles a webhelyen található katalógusban történő megjelenéshez információkat bekérő nyilatkozatot kitölteni és azt a Szolgáltató részére 3 munkanapon belül visszaküldeni.

8.1.3. A Megrendelő a webhelyen található katalógusban történő megjelenéshez információkat bekérő nyilatkozatban a valóságnak megfelelő adatokat köteles szolgáltatni. Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a Megrendelő nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződéstől elállni vagy – amennyiben már történt teljesítés – azt azonnali hatállyal felmondani.

8.1.4. A Szolgáltató a Megrendelőt a webhelyen található katalógusban történő megjelenéshez információkat bekérő nyilatkozatban foglalt tartalommal teszi közzé a webhelyen.

8.1.5. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül teszi közzé a Megrendelőt a webhelyen található katalógusban.

8.1.6. A Szolgáltató a közzétételt a webhely megjelenési lehetőséget és médiaajánlatot leíró oldalán meghatározott időtartamban biztosítja.

8.1.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webhelyen található katalógusban történő megjelenés ábécé sorrend szerint, a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően történik.

8.1.8. A Megrendelő szavatolja, hogy a webhelyen található katalógusban Szolgáltató általi történő közzététel harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát (pl. szerzői jogát és iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát) nem sérti.

8.1.9. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a 8.1.8. pont szerinti szavatosságvállalások ellenére harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a megrendeléssel összefüggésben, a Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljeskörűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljeskörűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

8.1.10. A Szolgáltató jogosult bármely olyan információ közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő 8.1.8. pont szerinti szavatosságvállalásai nem teljesülnek, illetve jogosult a Megrendelőt felszólítani a Megrendelőt a 8.1.8. pontban felsorolt követelmények teljesülésének igazolására.

8.1.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat a megrendeléseket, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával vagy üzleti érdekeivel ellentétesek, nem jelenteti meg a webhelyen található katalógusban vagy a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

8.1.12. A Megrendelő a megrendelés teljesítésével kapcsolatos reklamációját a webhelyen található katalógusban történő közzétételt követő 5 napon belül jogosult – írásban – megtenni.

8.2. Az egyéb szolgáltatások teljesítése

8.2.1. A Szolgáltató a webhely megjelenési lehetőséget és médiaajánlatot leíró oldalán található egyéb szolgáltatásait a Megrendelővel kötött egyedi megállapodás keretében az abban foglaltak szerint teljesíti.

9. Fizetés

9.1. A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját megrendelésenként, teljesítést követően állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek. A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetőség.

9.2. A Megrendelő a megrendelés – számlán feltüntetett – ellenértékét banki átutalással köteles kiegyenlíteni. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza.

10. Lemondás és módosítás

10.1. A Megrendelő az alábbi feltétellel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) megrendelést lemondani.

10.2. A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (email-ben) kerülhet sor, a lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni.

10.3. A megrendelés módosítása szintén kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul.

11. Információk és tartalmak felhasználása

11.1. A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

11.2. A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

11.3. A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltatótól eltérő, külső szerző által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

11.4. A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat, cikkeket a Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, interneten közzétenni, megosztani, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti. Idézni csak a Szolgáltatóval – vagy ha a tartalom szerzője más, a szerzővel – történő előzetes egyeztetését követően, a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak betartásával szabad.

11.5. A Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

11.6. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó felhasználói nevek és jelszavak, információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

11.7. A https://www.fenntarthatodivat.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

12. Felelősség kizárása

12.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

12.2. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. A Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

12.3. A Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Megrendelők számára, vagy az összes Megrendelőre nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Megrendelő egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

12.4. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

12.5. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

12.6. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

13.2. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Hirdetés net-net árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a sérelemdíjat.

13.3. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája.

13.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

13.5. Üzleti titoknak minősül különösen a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve.

13.6. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre, illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

13.7. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.

13.8. A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” című dokumentum ad tájékoztatást.

13.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

13.10. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

13.11. A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

2020. október 31.

Mengyán Eszter