Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztató (Tájékoztató) a www.fenntarthatodivat.hu weboldallal (Honlap) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt Önnek tájékoztatást.

Budapest, 2020. október 31.

 

Tartalom

 

Bevezetés    1

Tartalom    1

 1. Az adatkezelő megnevezése 1
 2. Adatkezelések 1

II.1. Ajánlatkérés    1

II.2. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok    2

II.4. Cookie-kal kapcsolatos információk    3

III. Érintetti jogok    3

 1. Panasztétel 5
 2. számú melléklet 6

 

I. Az adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő Mengyán Eszter e.v.
Postacím 1078 Budapest Hernád utca 22. 3. em. 24A
E-mail hello@fenntarthatodivat.hu 

 

II. Adatkezelések

 

II.1. Ajánlatkérés

 

A Honlapon keresztül lehetősége van ajánlatot kérni az általunk nyújtott szolgáltatásokat illetően az ebből a célból rendszeresített adatlap segítségével. Ezzel kapcsolatban az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Kezelt személyes adatok köre cégnév, kapcsolattartó személy vezeték- és keresztneve, e-mail cím, kívánt szolgáltatás, a szabadmezőben megadott egyéb adat
Adatkezelés célja ajánlatkérés
Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Adatkezelés időtartama az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb törlési kötelezettség beálltáig (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása) kezeli
Címzettek Szabó Éva e.v., Tárhelypark Kft., illetve – amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása – az eljáró bíróság vagy a hatóság
Érintetti jogok hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog
FIGYELEM! A kapcsolattartó személy bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen az Adatkezelő fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 

II.2. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

 

A Honlapon keresztül Önnek lehetősége van továbbá üzenetet küldeni számunkra, illetve kapcsolatot tartani társaságunkkal. Ezzel kapcsolatban az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Kezelt személyes adatok köre cégnév, kapcsolattartó személy vezeték- és keresztneve, e-mail cím, az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb adat
magánszemély vezeték- és keresztneve, e-mail cím, az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb adat
Adatkezelés célja kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója esetén az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
magánszemély hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés időtartama az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 6 hónapig kezeli
Címzettek Szabó Éva e.v., Tárhelypark Kft., illetve – amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása – az eljáró bíróság vagy a hatóság
Érintetti jogok hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz (magánszemély esetén) való jog
FIGYELEM! A kapcsolattartó személy bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen az ARB Privacy Kft. fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.
FIGYELEM! A magánszemély bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

 

II.3. Hírlevelek küldése céljából végzett adatkezelés

 

Amennyiben értesülni szeretne a Honlappal kapcsolatos legfrissebb hírekről, újdonságokról, feliratkozhat hírlevelünkre is. Ezzel kapcsolatban az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Kezelt személyes adatok köre vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Adatkezelés célja hírlevelek küldése
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés időtartama az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb törlési kötelezettség beálltáig (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása) kezeli
Címzettek …, Tárhelypark Kft., illetve – amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása – az eljáró bíróság vagy a hatóság
Érintetti jogok hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz (magánszemély esetén) való jog
FIGYELEM! Hírlevélre történő feliratkozáshoz adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

II.4. Cookie-kal kapcsolatos információk

 

A saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban lásd a Honlapon található pop-up ablakot.

 

III. Érintetti jogok

 

Az érintettek a lentebb felsorolt – a GDPR által biztosított – jogokat bármikor érvényesíthetik az Adatkezelővel szemben, szóban, írásban vagy elektronikus úton is. FIGYELEM! Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak a megfelelő jogalap alapján kezelt személyes adatok esetében kerülhet sor. Az egyes adatkezelési célok vonatkozásában gyakorolható jogosultságokkal kapcsolatban további információkat a fenti táblázatok tartalmaznak.

 

Hozzájárulás visszavonása Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor az Adatkezelő a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.
Hozzáférés Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy az Adatkezelő kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.
Helyesbítés

Az érintett kérheti a rá vonatkozó:

 • pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy
 • hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, az Adatkezelő kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törlés

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy
 • az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében.

 

Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az Adatkezelő megszünteti az adatok kezelését és törli azokat. 

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a korlátozást kéri, vagy
 • az Adatkezelőnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé.

 

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához,
 • az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges,
 • az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy 
 • az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges.

 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre. 

 

FIGYELEM! jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével. 

 

FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.  

Tiltakozás Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor az Adatkezelő érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését az Adatkezelő megszünteti és az adatokat törli.  
Joggyakorlás az érintett halála után

Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – az Adatkezelőnél – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.

 

A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 

IV. Panasztétel 

 

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek az Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani az magyar adatvédelmi felegyületi hatósághoz.

 

Hatóság neve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap  http://www.naih.hu 
Online ügyindítás https://online.naih.hu/EMS/Home 

 

1. számú melléklet

 

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Szabó Éva e.v.

E-mail cím: https://seo-szoveg.hu/kapcsolat/

Ellátott tevékenység: a Honlap fejlesztése és karbantartása

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelypark Kft.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése:

E-mail:

Ellátott tevékenység: hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetése